راهنمای خرید

1-وارد پروفایل خود شوید.

2-محصول مورد نظر خود را جستجو کنید.

3-پس از انتخاب باتری یاکالای دیگر و فروشنده کالا  روی ” افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.

نکات مهم این بخش:

3-1درصورتی که خریدازاستان یاشهرخاص مدنظرشماست ؛ابتدااستان یاشهرموردنظرخودراازفیلترکنارصفحه انتخاب فرمائید.

-به برندباتری وموجودی فروشنده توجه فرمائیدکه متناسب بادرخواست شماباشد

-درخصوص باتریهای خودرویی به قیمت  بدون داغی وبادریافت داغی برای خریدتوجه فرمائید:

خریداران وفروشندگان باتری فقط ازقیمت  بدون  داغی برای خریدوفروش استفاده نمایند

مالکین خودرو  فقط ازقیمت بادریافت داغی که قیمت پایین تری است ودرازای ارائه همان آمپرباتری داغی به فروشنده میباشند ، استفاده نمایند.

3-2-به محل شهرفروشنده درصفحه محصول دقت نمائیدچون هزینه ارسال باخریدارمیباشد.البته اگردرابتداشهرموردنظرراانتخاب کرده باشیددیگرنیازی به این موردنمیباشد

3-3-میتوانیدازفیلترهای ارسال رایگان کناری برای یافتن فروشندگان باارسال رایگان نیزاستفاده نمائید.

3-4-به توضیحات محصول توجه نمائیدبدلیل اینکه زمان شروع گارانتی ومدت زمان گارانتی و…ممکن است برای باتری هامتفاوت باشدوپس ازخریدنمی توانیدنسبت به عدم آگاهی ازمشخصات باتری اعتراض نمائید.

3-5-درصورتی که شرایط یک فروشنده مناسب است میتوانیدروی گزینه فروشگاه همان فروشنده کلیک وواردفروشگاه ایشان شده وهمه باتریهای موردنیازخودراازیک فروشنده تهیه نمائید.(خریدازیک فروشنده=کاهش هزینه باربری شما )

4- شما میتوانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .

نکته مهم: درصورتی که تعدادکالاراتغییرمیدهید حتما دکمه بروزرسانی سبد راانتخاب نماییدکه مبلغ سبدخریدشمااصلاح گردد.

همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .

5-به آدرسی که قراراست کالابرای شماارسال گرددحتماتوجه نمائید.

آدرس تحویل سفارش شماهمان آدرس صورتحساب درپنل کاربری میباشدولی امکان تغییر یا ویرایش ادرس در این مرحله وجود دارد .

درصورتی که میخواهیدکالای شمابه آدرس دیگری حمل شودمیتوانید تیک گزینه سفارش به آدرس دیگری حمل شود رابزنید وسپس:

موقعیت آدرس خود را روی نقشه انتخاب کنید.

– آدرس و مشخصات تحویل گیرنده را ثبت نمایید .

– هزینه ارسال کالاهای سنگین ارسالی با باربری  براساس وزن و ابعاد کالا محاسبه میشود و مبلغ آن بصورت پس کرایه درب آدرس دریافت میشود.

6-در آخرین مرحله میتوانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید. 

چنانچه کد تخفیف و یا کارت هدیه دارید در قسمت مشخص شده ثبت نمایید .

در حال حاضر 2 شیوه پرداخت در سایت قابل انتخاب است:

  • پرداخت آنلاین توسط کارت های شتاب ازطریق درگاههای معتبربانکی
  • پرداخت مستقیم بانکی وثبت وارسال فیش واریزی

نکته مهم: حتماتوجه داشته باشیدکه درصورت انتخاب روش پرداخت مستقیم بانکی به شماشماره سفارش – شماره حساب وشبا صاحب حساب مدیریت فروشگاه دیجی باتری –تاریخ پرداخت    نمایش داده خواهدشد.سعی نمائیدتاپایان ساعت کاری بانک درهمان روزانتقال وجه راانجام دهیدتاسفارش شمابراساس قیمت کالادرهمان روزمحاسبه گردد.درغیراینصورت ، اگرقیمت کالاتوسط فروشنده درروزدیگرتغییرکند؛ خریدارملزم به پرداخت قیمت بروزکالاخواهدبود.

7- سفارش شما با موفقیت ثبت شد، سیستم به شما یک کد  پیگیری نمایش میدهد.

این کد به همراه روند آماده سازی سفارش از طریق پیامک نیز برای شما ارسال می شود.